Adatkezelési tájékoztató

​A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adom.

I. Az adatkezelő elérhetőségei
Név:
Borsodi Betta Boglárka
Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Kertész utca 11.
E-mail: boglarka@bbbart.hu
Telefon: +3620 214 5403

 II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását

III. A kezelt személyes adatok köre, jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama
KAPCSOLATFELVÉTEL: Az adatkezelés jogalapja az egyéni hozzájárulás. (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont) szerint)
Hozzájárulásodat visszavonhatod egy üzenettel, amelyet az boglarka@bbbart.hu e-mail címre kell elküldeni. Ebben az esetben haladéktalanul törölni fogom a rólad kezelt személyes adatot.

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kapcsolatfelvétel telefonon

telefonszám, név

Kapcsolatfelvételi lehetőség telefonon vagy elektronikus úton, tájékoztatás kérése a szolgáltatásokról

Hozzájárulás visszavonásáig

Kapcsolatfelvétel e-mailen

név, e-mail cím és üzenet tartalma

Kapcsolatfelvétel űrlapon

név, e-mail cím és üzenet tartalma

Az adatkezelés ajánlat adásához és kapcsolat tartáshoz szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudok testre szabott ajánlatot adni.

IV. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei
A személyes adatokat az adatkezelőn kívül más személy nem végzi.

V. Rajtam kívül ki ismeri meg a személyes adatokat?

Tárhelyszolgáltató
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás 

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: Ezit Kft.
Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Általános ügyfélszolgálat: info@ezit.hu
Üzemeltetési osztály: rendszergazda@ezit.hu
Telefon: +36 1 700 40 30 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. 
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett. 
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. 
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. 
Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

VI. Adattovábítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítok személyes adatot.

VII. Az érintettek jogainak biztosítása
Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetsz a következő jogosultságokkal:

1. Hozzáférés a személyes adatokhoz
Jogosult vagy visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban vannak-e. Abban az esetben ha igen, további tájékoztatást adok a következőkről: milyen adatokat és miért kezelek, meddig tárolom, milyen egyéb jogokat biztosítok neked, hol tudsz panaszt tenni, stb.

2. Helyesbítéshez való jog
Ha elírtam a nevedet, a telefonszámodat, az e-mail címedet, vagy bármely más személyes adatodat, kérésedre helyesbítem, vagy kiegészítem azokat.

3. Személyes adatok törléséhez való jog
Haladéktalanul törlöm az összes személyes adatot, ha visszavontad a hozzájárulást a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez, vagy már nincs szükségem az adatokra abból a célból, amiért elkértem.
Ha jogalap nélkül kezeltem rólad egy személyes adatot, ami nehezen elképzelhető, szintén törölni fogom.

4. Személyes adatok korlátozásához való jog
Ha úgy gondolod, nem kezelem pontosan a személyes adataidat, kérheted a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.
Előfordulhat, hogy törölni szeretnék egy adatot, de neked van rá szükséged, mert pl. jogi igényeid érvényesítéséhez szükséges. Ilyenkor is kérheted, hogy törlés helyett korlátozzam a személyes adatok kezelését, azaz tartogassam még kicsit.
Ezekben az esetekben csak tárolnom szabad az adatokat.

5. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Egyéni okokból bármikor tiltakozhatsz személyes adataidnak a kezelése ellen.

6. Adathordozhatóság
Kérheted, adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjam neked, vagy elküldjem egy másik adatkezelőnek. Ezt csak akkor kérheted, ha adatkezelésem jogalapja a hozzájárulás.

7. Automatizált döntéshozatal
A GDPR biztosítja ezt a jogot neked, de mivel ilyen tevékenységet nem folytatok ezt a jogot nem tudom biztosítani.

VIII. Automatizált döntéshozatal
Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatok, beleértve a profilalkotást sem.

IX. Panasz benyújtása
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.h
URL: http://naih.hu

X. Jogorvoslati lehetőségek
Bíróság előtt is érvényesítheted a jogaidat. Erre polgári per keretében van lehetőséged. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelyed szerinti törvényszékre kell benyújtanod a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találod: http://birosag.hu/torvenyszekek).

XI. Zárszó
A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató egyoldalú módosítására. A módosítás a Weboldalon történő közzététellel válik hatályossá. A Weboldal szolgáltatásainak a módosítást követő igénybevételével Érintett tudomásul veszi az Adatkezelési Tájékoztató módosítását.

Kelt: 2019. 07. 31.

IMPRESSZUM

Tárhelyszolgáltató:
Név: Ezit Kft.
Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Üzemeltetési osztály: rendszergazda@ezit.hu

Honlap tulajdonosa:
Név: Borsodi Betta Boglárka
Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Kertész utca 11.
Elérhetőség: boglarka@bbbart.hu