Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

I. Eladó adatai:
Név: Borsodi Betta Boglárka EV.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kertész utca 11.
Elérhetőség: boglarka@bbbart.hu
Adószám: 57499152-1-27
Nyilvántartási szám: 56133969
Telefonszám: +3620 2145403
A szerződés nyelve: magyar

II. Tárhely-szolgáltató adatai: 
Cégnév: Ezit Kft. 
Székhely: H-1132, Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23493474241
Elérhetőség: rendszergazda@ezit.hu

III. Alapvető rendelkezések
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen ÁSZF 2017. 04. 07. napjától határozatlan ideig hatályos.

IV. Szerzői jog
A jelen honlap tartalmát szerzői jog védi. A honlapon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a weboldal grafikai megjelenése és grafikai elemei, a weboldalon megvásárolható termékek és szolgáltatások neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések csak a weboldalon történő vásárlás céljára szolgálnak. Minden egyéb felhasználás az Eladó, illetve a termékek és szolgáltatások által érintett harmadik személyek írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek törénő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is. A szerzői jog minden termékre megmarad, kizárólagosan csakis a művészé, és nem kerül át a vásárlóra. A termékek csakis személyes használatra vehetők egyéb felhasználásra csa a művész beleegyezésével kerülhet sor.

V. Adatkezelési szabályok
Az Eladó a megrendelés során a Vevő által megadott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezései szerint kezeli.
Az adatok a Vevő által nem megfelelő biztonsággal történő kezeléséért a felelősség a Vevőt terheli. A Vevő felhatalmazza az Eladót, hogy a megrendelés teljesítése érdekében beszállítóinak átadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, amely személyek ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használják.

VI. Termékek
A weboldalon keresztül az alábbi termékek és szolgáltatások vásárolhatók meg:

  • Esküvői meghívók
  • Esküvői kiegészítők
  • Vászon festmények
  • Ásvány ékszerek
  • Dekorációs falfestés
  • Grafikai szolgáltatások
  • Fotózás
A megjelenített termékcsoportok a weboldalon keresztül, postai kézbesítéssel vásárolhatóak meg. A termékek feltüntetett árai bruttó összegek. Áfa-t nem tartalmaznak (KISADÓZÓ). A csomagolás és a házhoz szállítás díját nem tartalmazzák.
A weboldalon az Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

 

VII. Árak
Az Eladó fenntartja a weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát azzal, hogy a változtatás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás a már megrendelt áruk és szolgáltatások vételárát nem befolyásolja, kivéve a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben.

VIII. A rendelés menete
Az Eladó a vásárlás valamennyi lépésében visszalépési lehetőséget biztosít a Vevő részére. Ennek megfelelően a Vevő a megrendelés végleges elküldése előtt bármely megelőző lépést módosíthat.
A Vevő miután a weblapon elküldte rendelését, azt az Eladó e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás nem tartalmaz a rendeléstől eltérő adatokat, az Eladó és a Vevő között ekkor életbe lép a vásárlási szerződés.
A kiválasztott termékek fizetése történhet utánvéttel – a termék kézbesítésekor fizeti a futárcégnek – vagy előreutalással a megadott bankszámla számra. Előre utalásnál csak akkor indítja az Eladó a küldeményt, ha az áru és szállítási költség összege megérkezett a bankszámlájára. Az internetes vásárlás után 5 munkanap áll a Vevő rendelkezésére a vételárat a bankszámlaszámra átutalni vagy bankfiókban befizetni.

IX. Szállítás, áruátvétel
Áruátvétel történhet a Vevő által megadott címre.
A szállítási díj maximum kétszeri kézbesítést tartalmaz, amennyiben ez a vevő hibájából nem megvalósítható, akkor csak plusz futárköltségért tudjuk az árut ismét elküldeni. 
Az aktuális szállítási költségről az Eladó tájékoztatja a Vevőt a megrendelés után. A szállítást futárszolgálat végzi, illetva van lehetőség posta pontra is kérni a csomagot.
A megrendelő függetlenül attól, hogy a weblapon vagy e-mailben rendelte meg a terméket, kötelezettséget vállal a termék árának, szállítási költségének kifizetésére. Amennyiben a futárszolgálattal kéri a kézbesítést és a futárszolgálattól nem veszi át a megrendelt árut, a termék kifizetése alól nem mentesül. Ilyen esetben a megrendelő tudomásul veszi, hogy a termék és a kézbesítési díjon felül az esetleges jogi eljárás költségét, behajtási vagy végrehajtási díj is a megrendelőt terheli.
A megrendelés elküldésével a megrendelő elismeri, hogy a szállítási szerződésben foglaltakat elolvasta, azt megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
Az Eladó a megrendeléseket általános teljesítési határidőként, az átutalt összeg megérkezésétől számított legkésőbb 5 munkanapon belül postára adja és erről tájékoztatja a Vevőt. 
Ha az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése az Eladót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

X. Az elállás joga
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhet vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
Vevő kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén jogosult az elállási jog gyakorlására. A személyesen átvett árukra nem vonatkozik az elállási jog.

XI. Egyedi, rendelésre készült termékek elállási joga
Az Eladó és a Vevő eltérő megállapodása hiányában a Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó. Természeténél fogva nem szolgáltatható vissza különösen, de nem kizárólag az a termék, amely a visszaküldést követően ismételten már nem értékesíthető más vásárló részére. Ennek oka lehet többek között a rendeltetésszerű használatbavétel által okozott, visszafordíthatatlan változás is.

XII. Garanciális feltételek
Szavatosság tekintetében a Ptk., 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletében, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletében és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletében foglaltak az irányadók.
A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben kérjük, ezt haladéktalanul jelezze felénk! A reklamációt a bejelentés beérkezésétől számított 15 munkanapon belül vizsgáljuk ki. A szavatosság időtartama 6 hónap. Szavatossági igény esetén a Vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A kifogásolt termékeet a Vevő köteles visszajuttatni az Eladóhoz, csak ezután élhet a szavatossági igényével, visszajuttatásáról a Vevőnek kell gondoskodnia, ez a költség a Vevőt terheli. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetében szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a leértékelés oka nem került megjelölésre.

Panaszok érvényesítésének helye, módja: írásban postai úton, vagy elektronikus levélben az alábbi elérhetőségeken:
Név: Borsodi Betta Boglárka
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Kertész utca 11.
E-mail: boglarka@bbbart.hu

XIII. Vegyes rendelkezések
Az Eladó és a Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben nincs megelégedve, garanciális igényének rendezésével, úgy panaszával a Fejér Megyei Békéltető Testülethez (8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6) fordulhat!

XIV. Egyéb feltételek
A weboldalon való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lemerülő hibákra. Az ütemeltetőt nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.bbbart.hu akadálytalan működését és a vásárlást.
Adott esetekben az üzemeltető az árak, vagy a vásárlási feltételek megváltoztatására kényszerülhet. A változtatásról az eladó tájékoztatja a vevőt, és amennyiben a vevő azt elfogadja, megrendelését így is fenntartja, a megrendelés az új feltételeknek megfelelően lép életbe.

Kelt: 2019. 07. 31.

IMPRESSZUM

Tárhelyszolgáltató:
Név: Ezit Kft.
Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Üzemeltetési osztály: rendszergazda@ezit.hu

Honlap tulajdonosa:
Név: Borsodi Betta Boglárka
Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Kertész utca 11.
Elérhetőség: boglarka@bbbart.hu